Polub nas na Facebooku!
Zaloguj się

Czym jest LinkSquare?
W tym momencie uruchom Menedżera zadań (lub Monitor aktywności w iOS), przejdź na nazwę przeglądarki i zobacz ile pamięci zżera. Dużo, prawda? Zobacz na inne procesy - zajmują o wiele mniej :) To dlatego, że masz pootwieranych dużo zakładek w Twojej przeglądarce. Zmień to i umieszczaj wszystkie linki w jednym miejscu - w naszej aplikacji. Dostaniesz się do nich w domu, w pracy i z innych miejsc! Sprawdź nas! :)
Konto zostało aktywowane!
Przejdź do logowania.
Zacznij już teraz!
Wystarczy utworzyć konto wypełniając szybki formularz i potwierdzając e-mail! ;-)
Zarejestruj się
Akceptuję regulamin.
Zapomniałeś hasła?
Nic nie szkodzi! Podaj tylko swój e-mail, a nowe hasło dostaniesz w przeciągu kilku minut! ;)
Regulamin LinkSquare
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.linksquare.pl (dalej jako „Platforma”), której administratorem i właścicielem jest Usługodawca. DEFINICJE KONTO – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi, modyfikowalna część Platformy, w której gromadzone są dane dotyczące Użytkownika oraz jego aktywności w ramach Platformy; POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem www.linksquare.pl/#privaterules; REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy; UMOWA – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin; USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie Umowy i Regulaminu za pośrednictwem Platformy; Usługodawca świadczy Użytkownikom następujące Usługi: interaktywne formularze dostępne na stronie www Platformy, prowadzenie Konta, ustawienie przypomnień, dodawanie linków i segregowanie ich w kategorie; USŁUGODAWCA – Radosław Rzążewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARCHE Radosław Rzążewski z siedzibą w Mszczonowie, ul. Północna 14/17; NIP: 8241378916, REGON: 712554598, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; Sposób porozumiewania się z Usługodawcą: mailowo; adres poczty elektronicznej: kontakt__-WYTNIJTO-__@__-WYTNIJTO-__linksquare.pl; listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Północna 14/17, 96-320 Mszczonów; UŻYTKOWNIK – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy zgodnie z Regulaminem. I. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Dla korzystania z Platformy konieczna jest akceptacja Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem i go nie zaakceptował, nie może korzystać z Platformy. 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim. 3. Usługodawca udostępnia Platformę i Usługi bezpłatnie. 4. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik nie może umieszczać na Platformy materiałów, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich lub stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem. 5. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne:   5.1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy,   5.2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja,   5.3. aktywne konto e-mail,   5.4. włączona obsługa Javascipt i Cookies. [inne…?] 6. Zaleca się Użytkownikowi korzystanie z oprogramowania umożliwiającego zabezpieczenie sprzętu oraz systemu operacyjnego przed szkodliwym oprogramowaniem i niechcianymi działaniami osób trzecich. II. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Regulamin określa warunki i zasady wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy, w tym sposób rozpatrywania reklamacji. 2. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania. 3. Każda z Umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w postanowieniach szczególnych Regulaminu. Użytkownik może zrezygnować z Usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług. 4. Usługa w postaci zapisywania linków służy zachowywaniu wskazanych przez Użytkownika linków na jego Koncie pod wybranym przez Użytkownika tytułem i w stworzonej przez Użytkownika kategorii. W tym celu Użytkownik uaktywnia ikonę „Dodaj link”, wpisuje tytuł oraz link, a następnie uaktywnia przycisk „Dodaj”. Zapisy linków w Koncie Użytkownika są modyfikowalne oraz Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z tej Usługi uaktywniając przycisk „Usuń” przy danym linku lub kategorii. 5. Usługa w postaci przypomnienia służy tworzeniu i dodawaniu wydarzeń oraz innych okoliczności w ustawieniach Konta Użytkownika. W tym celu Użytkownik uaktywnia ikonę „Dodaj przypomnienie”, wpisuje tytuł oraz treść przypomnienia, a następnie uaktywnia przycisk „Dodaj”. Przypomnienia są modyfikowalne oraz Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z tej Usługi uaktywniając przycisk „Usuń”. 6. Jeżeli Usługa wymaga podania danych, w tym osobowych, Usługodawca oznaczy te dane, które są niezbędne do realizacji Usługi i miejsca, których uzupełnienie o te dane jest obowiązkowe. 7. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Platformy oraz materiałów zamieszczonych na Platformie, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważnionych. Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Platformy na jakichkolwiek nośnikach. III. KONTO UŻYTKOWNIKA 1. Korzystać z Usług w postaci dodawania linków i przypomnień mogą tylko Użytkownicy posiadający Konto. W celu założenia Konta, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na Platformie w zakładce „Rejestracja”. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu, zostaje zawarta Umowa prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Konto jest niezbywalne. 2. Użytkownik może wykryć i skorygować błędy we wprowadzanych danych, które udostępnia Usługodawcy do chwili uaktywnienia przycisku „Zarejestruj”. Potem, część tych danych może zmieniać w ustawieniach Konta. 3. Dane Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe uprawnienia Użytkownika zawiera Polityka Prywatności. 4. Umowa prowadzenia Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez przyczyny, przez zgłoszenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż wówczas musi to być adres e-mail, na który zostało zarejestrowane Konto) lub zgłoszenie swojego Konta do usunięcia. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę. 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Użytkownikowi, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:   5.1. naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,   5.2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy,   5.3. gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę. 6. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy. IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:   2.1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,   2.2. umyślnego udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;   2.3. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Platformy przez Użytkownika,   2.4. skorzystania przez Użytkownika z linka, który on sam zamieścił na Platformie. 3. Usługodawca nie weryfikuje linków umieszczanych przez Użytkowników na Platformie i nie ponosi odpowiedzialności za treść tak powiązanych z Platformą stron www. Skorzystanie przez Użytkownika z takiej strony www odbywa się na jego własne ryzyko. V. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I REKLAMACJE 1. Użytkownik, który zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się na Platformie, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę na adres e-mail kontakt__-WYTNIJTO-__@__-WYTNIJTO-__linksquare.pl. W razie uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, a wcześniej zawiadomi Użytkownika, który umieścił na Platformie te dane, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 2. Usługodawca w takich wypadkach nie odpowiada względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail kontakt__-WYTNIJTO-__@__-WYTNIJTO-__linksquare.pl lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie. 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym. 5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny nie obowiązuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika przed upływem ww. terminu 10-dniowego. 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres kontakt__-WYTNIJTO-__@__-WYTNIJTO-__linksquare.pl lub listem na adres siedziby Usługodawcy. VI. ZMIANA REGULAMINU 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych. 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas zakładania Konta na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a także w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Platformy przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie. 3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu oznacza rezygnację z Usług. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 2. W zakresie Umów zawieranych między Usługodawcą a Użytkownikami niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika niebędącego konsumentem. 3. W razie sporu z Usługodawcą, Użytkownik może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Usługodawcy, w zależności od woli konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Data wejście Regulaminu w życie: 28 lutego 2015 r.
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia Usług przez Radosława Rzążewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARCHE Radosław Rzążewski z siedzibą w Mszczonowie, z dnia 28 lutego 2015 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z Platformy. Polityka Prywatności dotyczy tylko korzystania z Platformy i Usług. Jednakże na Platformie mogą znajdować się odnośniki i linki do innych stron internetowych, które nie podlegają kontroli Usługodawcy, tak samo jak stosowane przez nie ich własne polityki prywatności. I. DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Usługodawca (Radosław Rzążewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARCHE Radosław Rzążewski z siedzibą w Mszczonowie, ul. Północna 14/17; NIP: 8241378916, REGON: 712554598, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki). 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych Usługodawcy za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy adresu poczty elektronicznej oraz adresu IP komputera. Charakter Usług świadczonych przez Platformę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy. 3. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika. 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:   4.1. realizacji przepisów prawa,   4.2. założenia Konta Użytkownika, realizacji Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym rozpatrywania składanych reklamacji i optymalizacji świadczeń Usługodawcy,   4.3. działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 4.1, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 4.2 i 4.3, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Usług oraz realizację Umów przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem ustępu poniżej. 7. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte przez Użytkownika, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej kontakt__-WYTNIJTO-__@__-WYTNIJTO-__linksquare.pl lub miejscowy Usługodawcy podany w Regulaminie lub Kontakcie. Ponadto, informacje zbierane w ramach wykonywania usług mają charakter doraźny i są usuwane, gdy nie są niezbędne do ich świadczenia. 8. Dostęp do danych zgromadzonych na Platformie mają tylko upoważnione osoby. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę nie są udostępniane innym osobom, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa lub gdy takie udostępnienie jest konieczne i nieodzowne, aby Usługodawca mógł wykonywać Usługi. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według Regulaminu i Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą. 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 10. Platforma może automatycznie przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane informacje dotyczące Użytkownika, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Użytkownika czy informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Pliki z logami są przede wszystkim analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Informacje te są anonimowe, a podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Platformy. II. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE 1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. 2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Platformie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Platformy odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL. 3. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych. III. COOKIES 1. W celu prawidłowego działania Platformy, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Platformy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Platformy. 2. Cookies zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. 3. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. 4. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 5. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. 6. Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Platformy. 8. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Platformy; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych. 9. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:   9.1. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics (administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA);   9.2. wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; 10. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. 11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Usługodawca przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: kontakt__-WYTNIJTO-__@__-WYTNIJTO-__linksquare.pl
j Polityka plików Cookies
Treść...
Napisz do nas!
Chcesz zgłosić błąd, a może masz pomysł który chcesz nam przedstawić? :)
Kontakt

Wysłano wiadomość!